Name
Jheng-Jie Chen
Gender Male
Rank Assistant Professor
Education Ph.D., National Taiwan University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65151
Fax 886-3-4257379
Office Room 404, Hong-Jing Building
E-mail jhengjie@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Algebraic Geometry
Experience
2013/08 ~ Project Assistant Professor, National Central University
2012/06 ~ 2013/05 Postdoctoral Fellow, National Taiwan University 2011/08 ~
2012/05 Postdoctoral Fellow, NCTS(Taipei office)
Honor
 
Selected
Publications
Journal Papers:
  1. Jheng-Jie Chen, "Finiteness of Calabi-Yau quasismooth weighted complete intersections", to appear in International Mathematics Research Notices.
  2. Jheng-Jie Chen, Jungkai Alfred Chen, Meng Chen, ˇ¨ On quasismooth weighted complete intersectionsˇ¨, Jour. Alg. Geom., (2011), 239-262. arXiv 0908.1439.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.