Name
Hung-Lin Chiu
Gender Male
Rank Professor
Education Ph.D., National Tsing Hua University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65116
Fax 886-3-4257379
Office Room 416, Hong-Jing Building
E-mail hlchiu@math.ncu.edu.tw
Homepage http://www.math.ncu.edu.tw/~hlchiu/index.html
Field Geometry analysis, Differential Geometry and Hodge Theory
Experience
2017/08/01 ~ Professor, National Central University
2012/08/01 ~ 2017/07/31 Associate Professor, National Central University
2007/08 ~ ~ 2012/07/31 Assistant Professor, National Central University
2006/08/01~2007/07/31 Assistant Professor,Chung Yuan Christan University
2003/08/01~2006/07/31 Postdoctor, Institute of Mathmatics, Academia Sinica
Honor
 
Selected
Publications
  1. Sagun Chanillo; Hung-Lin Chiu; Paul Yang, Embeddability for   Three-Dimensional Cauchy-Riemann Manifolds and CR Yamabe Invariants, to appear in Duke Math. J.
  2. Shu-Cheng Chang; Hung-Lin Chiu; Chin-Tung Wu, The Li-Yau-Hamilton inequality for Yamabe flow on a closed CR 3-manifold. Trans. Amer. Math. Soc. 362 (2010), no. 4, 1681íV1698.
  3. Shu-Cheng Chang; Hung-Lin Chiu, On the CR analogue of Obata's theorem in a pseudohermitian 3-manifold. Math. Ann. 345 (2009), no. 1, 33íV51.
  4. Shu-Cheng Chang; Hung-Lin Chiu, Nonnegativity of CR Paneitz operator and its application to the CR Obata's theorem. J. Geom. Anal. 19 (2009), no. 2, 261íV287.
  5. Shu-Cheng Chang; Hung-Lin Chiu, On the estimate of the first eigenvalue of a sublaplacian on a pseudohermitian 3-manifold. Pacific J. Math. 232 (2007), no. 2, 269íV282.
  6. Shu-Cheng Chang; Jih-Hsin Cheng; Hung-Lin Chiu, A fourth order curvature flow on a CR 3-manifold. Indiana Univ. Math. J. 56 (2007), no. 4, 1793íV1826.
  7. Hung-Lin Chiu, Singularities and some invariants of singularities in contact 3-manifolds. Taiwanese J. Math. 10 (2006), no. 5, 1391íV1408.
  8. Hung-Lin Chiu, The sharp lower bound for the first positive eigenvalue of the sublaplacian on a pseudohermitian 3-manifold. Ann. Global Anal. Geom. 30 (2006), no. 1, 81íV96.
  9. Hung-Lin Chiu, Compactness of pseudohermitian structures with integral bounds on curvature. Math. Ann. 334 (2006), no. 1, 111íV142.
  10. Jih-Hsin Cheng; Hung-Lin Chiu, Monopoles and contact 3-manifolds. Selected topics in Cauchy-Riemann geometry, 99íV123, Quad. Mat., 9, Dept. Math., Seconda Univ. Napoli, Caserta, 2001.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Feng-Nan Hwang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Hung-Lin Chiu
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Rung-Tzung Huang
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Fu-Tsun Wei
Hau-Wen Huang
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.