Name
Re-Bin Rau
Gender Male
Rank Associate Professor
Education Ph.D., Purdue University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65137
Fax 886-3-4257379
Office Room 206, Hong-Jing Building
E-mail rau@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Statistics
Experience
 
Honor
 
Selected
Publications
  1. Shanti S. Gupta, TaChen Liang and Re-Bin Rau, 1993, Empirical Bayes Two-Stage Procedures for Selecting the Best Bernoulli Population Compared with a Control. Statistical DecisionTheory and Related Topics V. (Eds. S.S. Gupta and J.O. Berger), Spring-Verla
  2. Gupta, S.S., Liang, T. and Rau, R. B. (1993) : Empirical Bayes Two- Stage Procedures for Selecting the Best Normal Population Compared with a Control. Technical Report #93-21c, Deapartment of Statistics, Purdue University.
  3. Gupta, S. S., Liang, T. and Rau, R. B. (1994). Empirical Bayes Rules for Selecting the Best Normal Population Compared with a Control. Statistics & Decisions, 12, 125-147.
  4. Gupta, S.S., Liang, T. and Ran, R.N. (1994) :Empirical Bayes Two-Stage Procedures for Selecting the Best Bernoulli Population Compared with a Control. Statistical Decision Theory and Related Topics V. (Eds. S.S. Gupa and J.O. Berger), Spring-Verlag,Berlin-New York.
  5. Gupta, S.S., Liang, T. and Rau, R.B. (1995) :Empirical Bayes Two-Stage Procedures for Selecting the Best Normal Population Compared with a Control. Proceedings of the 2nd Gauss Symposium, Conf, B. (Eds.:Mommitzscn and Schneewei ] ), Walter de Gryuter& Berlin-New York.171-196.
  6. Rau, R.B.(1997) Bayes and Empirical Bayes Two-Stage Sampling Plans for Sampling Inspection. NSC-86-2115-M008-025.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.