Name
Wei-Chang Shann
Gender Male
Rank Associate Professor
Education Ph.D., Pennsylvania State University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65127
Fax 886-3-4257379
Office Room 209, Hong-Jing Building
E-mail shann@math.ncu.edu.tw
Homepage http://libai.math.ncu.edu.tw/~shann
Field Numerical analysis
Experience
1997 ~ Committee member of Creativity Workshop, National Central University
1991 ~ Associate Professor, National Central University
1993 ~ 1996 Member of campus network administration board, National Central University Computer Center
Honor
 
Selected
Publications
Please see Prof. Shann's personal homepage

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.