Name
Suh-Yuh Yang
Gender Male
Rank Professor
Education Ph.D., National Chiao Tung University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65130
Fax 886-3-4257379
Office Room 315, Hong-Jing Building
E-mail syyang@math.ncu.edu.tw
Homepage http://www.math.ncu.edu.tw/~syyang/
Field Computational and Applied Mathematics
Experience
2007/08 ~ Professor, National Central University
2002/08 ~ 2007/07 Associate Professor, National Central University
2000/08 ~ 2002/07 Assistant Professor, National Central University
1998/08 ~ 2000/07 Assistant Professor, I-Shou University
1997/08 ~ 1998/07 Postdoctor, National Tsing-Hua University
1992/08 ~ 1993/07 Lecturer, National Chiao Tung University
1991/08 ~ 1992/06 Associate engineer, Computer & Communication Research Laboratories, Industrial Technology Research Institute
Honor
 
Selected
Publications
http://www.math.ncu.edu.tw/~syyang/research/C302.pdf

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.