Name
Wei-Han Wu
Gender Male
Rank Associate Professor
Education Ph.D., University of Texas at Austin
Tel 886-3-4227151 Ext. 65136
Fax 886-3-4257379
Office Room 204, Hong-Jing Building
E-mail weihan@math.ncu.edu.tw
Homepage http://www.math.ncu.edu.tw/~weihan
Field Numerical analysis
Experience
1995/08 ~ Associate Professor, National Central University
1994/11 ~ 1995/07 Postdoctor, Institute of Mathmatics, Academia Sinica
1993/06 ~ 1994/08 Postdoctor, University of Texas
Honor
 
Selected
Publications
  1. Chang, J.H. , Wu, W.H. , Calculation of mixed-mode stress field at a sharp notch tip using M-integral Computational Mechanics, 31 (2003), pp. 419-427
  2. Chang, J.H. , Wu, W.H. , FE Calculation of Contour Integrals in Plane Anisotropic Elastic Media with Crack Surface Tractions, Finite Element in Analysis and Design, 37 (2001) , pp 673-686
  3. Wu, W.H. , Quasi-Delaunay Unstructured Grid Generation Transaction of The Aeronautical and Astronautical Society of the R.O.C. , 33-4 (2001) pp. 315-320
  4. Wu, W.H. , Transfinite Subdivision Unstructured Grid Generation for Arbitrary 2D Domain Bulletin of the Institute of Mathematics, Academia Sinica, 28-4 (2000) pp. 225-247

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.