Name
Fang, Xiang
Gender Male
Rank Professor
Education Texas A&M U., Ph.D.,
Tel 886-3-4227151 Ext. 65115
Fax 886-3-4257379
Office Room 419, Hong-Jing Building
E-mail xfang@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Functional Analysis
Experience
2013/08 ~ Professor, National Central University
2010/08 ~ 2013/05Associate Professor, Kansas State University
2005/08 ~ 2010/05Assistant Professor, Kansas State University
2003/08 ~ 2005/05Assistant Professor, University of Alabama
2002/08 ~ 2003/05Postdoctor, University of Florida
Honor
 
Selected
Publications
  1. (With Cheng, Guozheng) An additive formula for Samuel multiplicities on Hilbert spaces of analytic functions. J. Funct. Anal. 260 (2011), no. 7, 2027íV2042.
  2. Estimates for Hilbertian Koszul homology. J. Funct. Anal. 255 (2008), no. 1, 1íV12.
  3. The Fredholm index of a pair of commuting operators. Geom. Funct. Anal. 16 (2006), no. 2, 367íV402.
  4. Samuel multiplicity and the structure of semi-Fredholm operators. Adv. Math. 186 (2004), no. 2, 411íV437.
  5. Invariant subspaces of the Dirichlet space and commutative algebra. J. Reine Angew. Math. 569 (2004), 189íV211.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.