Name
Mei-Lin Yau
Gender Female
Rank Professor
Education Ph.D., Stanford University
Tel 886-3-4227151 Ext. 65140
Fax 886-3-4257379
Office Room 205, Hong-Jing Building
E-mail yau@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Symplectic Geometry, Symplectic Topology, Contact Geometry/Topology
Experience
2005/08 ~ Associate Professor, National Central University
2001/08 ~ 2005/07 Visiting Instructor, Michigan State University
1999/07 ~ 2001/06 Visiting Assistant Professor, University of California, Santa Barbara
Honor
 
Selected
Publications
  1. M.-L. Yau, Monodromy groups of Lagrangian tori in R^4, Mich. Math. J.. Vol. 61 (2012), Issue 2, 431--446.
  2. M.-L. Yau, "Cylindrical contact homology of a Dehn twist", Internat. J. Math.. Vol.20, Issue 12(December 2009), 1479--1525
  3. M.-L. Yau, "Monodromy and isotopy of monotone Lagrangian tori", Math. Res. Lett. Vol.16, Issue 3 (2009), 531--541.
  4. M.-L. Yau, "A holomorphic 0-surgery model for open books", Int. Math. Res. Not.(2007), Vol. 2007,article ID rnm041, 23 pages, doi:10.1093/imrn/rnm041.
  5. M.-L. Yau, "Vanishing of contact homology of overtwisted contact 3-manifolds",Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N. S.), Vol. 1, No. 2 (2006), 211--229.
  6. M.-L. Yau, "Cylindrical contact homology of subcritical Stein-fillable contact manifolds", Geom. Topol. 8 (2004),1243--1280.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.