Name
Yung-Ning Peng
Gender Male
Rank Associate Professor
Education Ph.D., University of Virginia
Tel 886-3-4227151 Ext. 65121
Fax 886-3-4257379
Office Room 406, Hong-Jing Building
E-mail ynp@math.ncu.edu.tw
Homepage  
Field Representation theory of Lie (super)algebras¡Bquantum groups¡BYangian algebras and algebraic com binatorics
Experience
2017.08 ~ Associate Professor, National Central University
2014.08 ~ 2017.07 Assistant Professor, Department of Mathematics, NCU
Postdoctor researcher, Inistitute of Mathematics, Academia Sinica, Aug 2012¡V 2014
Honor
1 NCTS Young Theoretical Scientist,2015-2016.
2 Presidential Fellow ship, University of Virginia, 2008-2012
Selected
Publications

Publications:

1. Parabolic presentations of the super Yangian Y(glM|N) Communications in Mathematical Physics 307 (2011), 229-259
2. Finite W-superalgebras and truncated super Yangians Letters in Mathematical Physics 104 (2014), 89-102
3. Super tableaux and a branching rule for the general linear Lie superalgebra (Joint work with S. Clark and S. Kuang Thamrongpairoj) Linear and Multilinear Algebra, 63 (2015), 274-282
4. On shifted super Yangians and a class of finite W-superalgebras Journal of Algebra, 422 (2015), 520-562
5. Parabolic presentations of the super Yangian Y(glM|N)  associated with arbitrary 01-sequences Communications in Mathematical Physics, accepted.

 

 
Faculty
 
Sheu, shuenn Jyi
Meng-Kai Hong
Rung-Tzung Huang
Chin-Yuan Lin
Ming-Guang Leu
Chin-Cheng Lin
Jann-Long Chern
Cheng-Hsiung Hsu
Suh-Yuh Yang
Hong-Gwa Yeh
Yen-Mei J. Chen
Duy-Minh Nhieu
Hwa-Long Gau
Mei-Lin Yau
Fang, Xiang
Ming-Yi Lee
Feng-Nan Hwang
Jenn-Hwa Yu
Wei-Chang Shann
Yu-Sheng Hsu
Chia-Chang Hsiao
Re-Bin Rau
Wei-Han Wu
Sheng-Chyang Liaw
Ching-hsiao Cheng
Shang-Yuan Shiu
Yung-Ning Peng
Jheng-Jie Chen
Hau-Wen Huang
Wei-Hsuan Yu
Shih-Hao Huang
Kuo-Shih Tseng
   
 
Copyright © 2006 NCU Department of Mathematics All Rights Reserved.